JAPAN EXCLUSIVE SILVER KIMONO #B901-1 – 1965

kimono01 kimono02 promo